Organizacja szkoły

 

 

Szkoła leśna w Białowieży na przestrzeni lat swojego istnienia zmieniała nazwę:

 

1951 r. – Technikum Leśne w Białowieży

Na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 15 października 1951 r. w sprawie zmiany i ustalania nazw oraz przemianowania jednostek szkolenia zawodowego podległych resortowi leśnictwa. 

 

1973 r. Technikum Leśne im. gen. Aleksandra Waszkiewicza w Białowieży

Na podstawie Zarządzenia Nr 80 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 października 1973 r. (§ 1. Z okazji XXX rocznicy Ludowego Wojska Polskiego Technikum Leśne w Białowieży otrzymuje nazwę: Technikum Leśne im. gen. Aleksandra Waszkiewicza w Białowieży).

 

1976 r. Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Białowieży

Na podstawie Zarządzenia Nr.O.III–0023–89/76 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku z dnia 14 września 1976 r. (§1. Technikum Leśne im. gen. Aleksandra Waszkiewicza w Białowieży, Technikum leśne Wydział Zaoczny w Białowieży i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne w Białowieży podległe Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białowieży Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku łączy się w jeden zakład zbiorczy o nazwie Zespół Szkół Zawodowych w Białowieży) oraz z dnia 15 grudnia 1976 r. (§1. W Zarządzeniu Nr.O.III–0023–89/76 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany: w nazwie zakładu zbiorczego po słowach „Zespół Szkół Zawodowych” dodaje się wyrazy: Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.)

 

1987 r. Zespół Szkół Leśnych w Białowieży im. gen. Aleksandra Waszkiewicza 

Na podstawie Aktu Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 stycznia 1987 r. 

 

1992 r. Zespół Szkół Leśnych w Białowieży

Na podstawie Aktu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 sierpnia 1992 r. 

 

2001 r. Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży w dniu 2 października 2000 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole, z okazji Jubileuszu 50-lecia, imienia – Leśników Polskich.

Uchwała nr XXIII/125/2001 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 stycznia 2001 r

 

2012 r. Technikum Leśne w Białowieży

Na podstawie Zarządzenie nr 52 Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano następujące szkoły: Szkołę Policealną, Szkołę Policealną dla Dorosłych i rozwiązano Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.

 

Stopień organizacji szkoły

 

W czasie swojej 70-letniej historii szkoła miała różny stopień zorganizowania. Od momentu jej powstania było to czteroletnie, bądź pięcioletnie technikum leśne.

 

1956 r.

Przy Technikum Leśnym w Białowieży zostaje utworzony przez SITLiD przy NOT w Warszawie Ośrodek Konsultacyjny dla osób dorosłych na stopień technika leśnego. Jego działalność trwała do roku 1967. W następnych latach Ośrodki Konsultacyjne zostały zorganizowane przy Okręgowych Zarządach Lasów Państwowych w Białymstoku, Olsztynie i Radomiu, lecz egzaminy eksternistyczne odbywały się jeszcze w Technikum Leśnym w Białowieży do 1969 r.

     Kierownikiem ośrodka był inż. Tadeusz Mokrzycki.

 

1956 r.

 Uruchomiono (Zarządzenie nr 499 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1956) Wydział Zaoczny Technikum Leśnego w Białowieży. Jego pierwszym kierownikiem był inż. Zdzisław Mikołajczyk, drugim Stanisław Urban, w latach następnych zastępca do spraw szkolenia zawodowego mgr Marian Czwojdrak.

 

1975 r.

Na wniosek Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku utworzono trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności: operator maszyn i urządzeń leśnych. 

 

1976 r.

 Utworzono Średnie Studium Zawodowe o kierunku leśnym. 

 

1987 r.

 Zmiana kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej – specjalność: leśnik.

 

1992 r. 

Powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu nauczania technikum zawodowego dla dorosłych w zawodzie technik leśnik. 

 

1999 r.

Utworzono Policealną Szkołę Leśną, Zaoczne Technikum Leśne dla Dorosłych oraz Zaoczną Policealną Szkołę Leśną dla Dorosłych.

 

2005 r.

Zlikwidowano Zaoczne Technikum Leśne dla Dorosłych. Przekształcono Policealną Szkołę Leśną i Zaoczną Policealną Szkołę Leśną odpowiednio na Szkołę Policealną oraz Szkołę Policealną dla dorosłych.

 

2012 r.

Z dniem 31.08.2012 r. rozwiązano Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży (Zarządzenie nr 52 Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2012 r.) – zlikwidowano następujące szkoły: Szkołę Policealną, Szkołę Policealną dla Dorosłych. Pozostało tylko Technikum Leśne.

 

Organy prowadzące szkołę

 

1951-1986 

Ministerstwo Leśnictwa, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 

 

1986-1998

 Naczelny Zarząd Lasów Państwowych podporządkowany Ministrowi Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a później Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 

 

1999-2007

Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

 

2008- 

Minister Środowiska, Minister Klimatu, następnie Minister Klimatu i Środowiska