Źródła

Państwa Szkoła dla Leśniczych – Źródła

 

Bartol E., Wspomnienie o inż. Tadeuszu Lesiszu. „Sylwan” nr 6, 1983. s. 85-86.

Borczyński M. Almanach Polskich Leśników Kombatantów, 1977, s. 496, poz. 4080.

Broda J. Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918 – 2006 Tom 1. PTL, Warszawa, 2007.

Grzywacz A. Średnie i niższe szkolnictwo leśne. W: Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924–2004. Tom 1 Okres międzywojenny pod redakcją p. Andrzeja Szujeckiego, CILP, 2006, s.408.

J.K. Otwarcie nowych szkół dla leśniczych. „Echa Leśne”, nr 12, 1929, s. 16–17.

J.J.K. Z pobytu pana prezydenta w Białowieży. „Echa Leśne”, nr 5, 1930, s. 15.

J.J.K. Z Puszczy Białowieskiej. „Echa Leśne”, nr 3, 1930, s. 24.

Karpiński J.J. Korniki (Lpidae) Puszczy Białowieskiej III. Polskie Pismo Entomologiczne, T XVIII, Z. 2–4, s. 173–177.

Karpiński J.J. Kózki (Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. IBL, Rozprawy i sprawozdania ser. A, nr 55, 1949, s. 3, 11.

Karpiński J.J. Wycieczka naukowa Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży na tereny Toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. „Echa Leśne”, nr 8, 1932, s. 8.

Kloska J. Szkolnictwo leśne w Polsce i u jej sąsiadów. „Las Polski”, nr 6–7, 1924, s. 231–235.

Kloska J. 10 lat szkolnictwa leśnego w Polsce odrodzonej. „Echa Leśne” nr 11, 1928, s. 34–35.

Kołowski E. Średnie i niższe szkolnictwo leśne. W: Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju, PWN, Warszawa, 1974, s.422–442.

Kostyrko J. Kronika krajowa. Wycieczka nadleśniczych w Białowieży. „Las Polski”, nr 9, 1930, s. 635–637.

Kronika Leśna. Wycieczka naukowa. „Echa Leśne”, nr 35, 1936, s. 10.

Kulbacka A. Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży 1929-1936. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, 2014.

Kulbacka A. Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży. „Las Polski”, nr 2, 2012, s. 31. 

Kulbacka A. Rozmowa pomiędzy Anną Kulbacką – Dyrektorem Technikum Leśnego w Białowieży a Danutą Lewandowską – Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek w RDLP w Poznaniu. O szkole leśnej w Białowieży, historii leśnictwa i zawodzie leśnika. „Przegląd Leśniczy” nr 2, 2013, s. 4-6.

Leśnicy woj. rzeszowskiego. Konrad Wojtczak „Las Polski”, nr 7, 1975, s. 14.

L.P. Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży. „Echa Leśne”, nr 6, 1932, s. 6.

L.P. Poświęcenie sztandaru szkolnego w Białowieży. „Echa Leśne”, nr 9, 1930.

Łuczkiewicz W. A. Kilka słów w odpowiedzi na artykuł pana Władysława Mołodyńskiego p.t. „W sprawie wykształcenia leśniczych” w Przeglądzie Leśniczym, wrzesień 1926 r. „Przegląd Leśniczy”, nr 10, 1926, s.493–496.

Łuczkiewicz W. A. O szkołach dla leśniczych. „Las Polski”, nr 1, 1928, s. 11–19.

Łuczkiewicz W. A. O szkołach dla leśniczych (Dokończenie). „Las Polski”, 1928, s. 52–58

Łuczkiewicz W. Wolne głosy. Kilka słów w związku z notatką p.t. „O wykształcenie leśników”. „Las Polski”, nr 2, 1923 r. s. 65–68.

Maciągowski M. Leśniczy z Białowieży (I), „Słowo Ludu” (Kielce), nr 207 z 1987, s.4.

Nowi leśnicy ze szkół. „Echa Leśne”, nr 35, 1936, s. 7.

Otwarcie zapisów dla szkół dla leśniczych. „Las Polski”, nr 7-8, 1922, s. 287–288.

Proćko P. Wybrane dzieła literatury leśnej II Rzeczypospolitej. W: Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924–2004. Tom 1 Okres międzywojenny pod redakcją p. Andrzeja Szujeckiego, CILP, 2006, s.420.

Program prac Departamentu Leśnictwa w dziedzinie szkolnictwa zawodowego. „Las Polski”, nr 1, 1922, s. 28–33.

Przegląd Ech Leśnych. Szkoły dla leśniczych. „Echa Leśne”, nr 32/33, 1936, s. 17. 

Regulamin porządku domowego szkół dla leśniczych, „Las Polski”, nr 12, 1923, s. 387–390.

Rosiński J. Państwowe szkoły dla leśniczych. „Echa Leśne” nr 41, 1935, s. 2–3. 

Rosiński J. Państwowe szkoły dla leśniczych (dokończenie). „Echa Leśne” nr 42, 1935 r. s. 1-2.

Rozmaitości. „Przegląd Leśniczy”, XI, 1928, s. 460.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 września 1923 r. w przedmiocie organizacji szkół dla leśniczych. Monitor Polski, 1923, Nr 218 poz. 285.

Schabiński S. Kontrakt z firmą „Century” i jego epilog (2). „Las Polski”, nr, 1983, s. 35–36.

Sylwetki. Ksawery Kuczyński. „Las Polski”, nr 1, 1967, s.22.

Szkolenie leśniczych. „Kalendarz Leśny Informacyjny 1937”, s. 37–44.

Szkoły dla leśniczych. „Echa Leśne”, nr 23, 1938, s. 466.

Szymański B. Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej(2). „Las Polski”, nr 2, 1993, s. 18-20.

Szymański B. Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej(3). „Las Polski”, nr 3, 1993, s. 19-21.

Szymański B. Materiały do dziejów martyrologii leśników polskich w okresie drugiej wojny światowej. Poprawki i uzupełnienia. „Las Polski”, nr 11, 1993, s. 20-22.

Szymański B. Polskie szkolnictwo leśne od jego zarania do odzyskania niepodległości po II wojnie światowej. „Folia Forestalia Polonica”, ser. A, Z. 30, 1988, s.55-67. 

Varsoviensis Przedstawiciele nauki leśnej w Białowieży. „Echa Leśne, nr 16, 1935, s. 4.

W.J. O szkołę dla leśników. „Echa Leśne”, nr 21, 1935, s. 4.

Więcko E. Lasy i przemysł leśny w Polsce. PWRiL, Warszawa, 1960, s. 120-123.

W 17–tą rocznicę Niepodległości Uroczysty obchód w Białowieży. „Echa Leśne” nr 40, 1935, s. 9. 

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1932 r. o praktyce kandydatów do szkół dla leśniczych. Monitor Polski, 1932, Nr 177 poz. 212.

Z Białowieży. „Echa Leśne”, nr 4, 1930, s. 24. 

Zmiany osobowe w szkołach dla leśniczych. „Echa Leśne”, nr 12, 1929, s.17.

Z państwowych szkół dla leśniczych. „Echa Leśne”, nr 44/45, 1936, s. 7.

Z żałobnej karty. Tadeusz Lesisz. „Las Polski”, nr 12, 1983, s. 38.

Z żałobnej karty. Józef Maciejewski. „Las Polski”, nr 19, 1972, s. 21.

Z żałobnej karty. Hipolit Maziar. „Echa Leśne”, nr 25, 1937, s. 567.

Z żałobnej karty. Tadeusz Trzęsowski. „Las Polski”, nr 5, 1983, s. 38.