Źródła

Leśny Ośrodek Szkoleniowy – Źródła:

Bajko P., Gdy stajesz się obcym u siebie. „Sami o sobie” nr 73, 2014, s. 54–55.

Bajko P., Z dawnej Białowieży. Agencja Hajstra, Otwock, 2010, s. 95–96.

Bobiński J., Licea Leśne i Licea Przemysłu Drzewnego podległe Ministerstwu Leśnictwa. „Las Polski” nr 6, 1949, s. 16–21.

Bobiński J., Szkolnictwo leśne. „Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1950”, s. 385–389.

Bohusz J., Praktyka w szkolnictwie leśnym. „Las Polski” nr 11/12, 1947, s. 256–259.

Broda J., Wśród śniegów i bagien tajgi. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2004, s. 573–582.

Brzeski J., „Szerszenie” i pszczoły. „Gazeta Współczesna” nr 195. 1986.

Chałupka W., Inż. Feliks Antoni Osiński i odbudowa struktur polskiego leśnictwa w 1944 roku.W: D.J. Gwiazdowicz (red.), Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów, 2015, s. 35–74.

Drobkiewicz E., Szkolnictwo zawodowe. W: Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924–2004. Tom. 3(2), Lata powojenne i współczesność, pod red. prof. A. Szujeckiego, CILP, Warszawa, 2006, s. 127–144.

Gomółka J., W Sprawie Organizacji Nadleśnictw. „Głos Lasu” nr 4, 1946, s. 8–11.

Ilmurzyński E., Zadania odbudowy lasów w Polsce. „Głos Lasu” nr 1, 1945, s. 7.
Jakutowicz W., Stan lasów w Polsce i wynikające stąd konsekwencje. „Głos Lasu” nr 5, 1945, s. 4-6.

Jednostki szkoleniowe podległe Ministerstwu Leśnictwa, „Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1949”, s. 329-330.

Kaczmarek B., Kryczyński W., Szkolnictwo leśne i przemysłu drzewnego – średnie i dokształcające. W: J. Broda (red.), Lasy Państwowe w Polsce w latach 1944–1990, Warszawa–Poznań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 371–380.

Kasprzyk S., O Centrum wyszkolenia leśników. „Głos Lasu” nr 4, 1945, s. 9.

Kietliński M., Delimitacja polskiej granicy wschodniej 1944–1950. W: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska nr 15, 2002, s. 110–119.

Komunikaty. Sprawy szkolnictwa leśnego. „Głos Lasu” nr 1, 1945, s. 32.

Komunikaty, „Głos Lasu” nr 3, 1945, s. 29.

Konopka J., Leśne szkolnictwo zawodowe w 40-leciu PRL. „Las Polski” nr 6, 1985, s. 7–8.

Kronika Leśna. Z Białowieży. „Las Polski” nr 1–2, 1946, s. 27.

Kronika leśna. Z Wydziału Oświaty Zawodowej Ministerstwa Leśnictwa. „Las Polski” nr 1-2, 1948, s. 43.

Kulbacka A. Zanim powstały technika leśne… Ośrodek szkoleniowy w Białowieży na tle szkolnictwa zawodowego leśnego w Polsce w latach 1945-1951. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, 2017.

Lejczyk F., Organizacja Szkolnictwa Zawodowego w Lasach Państwowych. „Głos Lasu” nr 4, 1946, s.13.

Leśnicy woj. warszawskiego. „Las Polski” nr 8, 1975, s.14.

Moch T., Szkolnictwo leśne w Polsce. „Głos Młodego Leśnika” nr 7/8, 1949, s. 91-101.

Molenda T., Zawód leśny, jego światła i cienie. „Las Polski” nr 5, 1946, s. 14-17.

Morawski S., Z zakresu organizacji szkolnictwa leśnego. „Las Polski” nr 11/12, 1947, s. 269-274.

O pedagogium leśne. „Głos Lasu” nr 2, 1948, s. 3.

Pater R., Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnówka, 2015, s. 77.

Płoński E., Wspomnienia leśniczego nadnarwiańskich i nadbiebrzańskich lasów. Białystok, 2006, s. 71–75.

Rogaliński K., 1949. Szkolnictwo leśne. Nowe drogi zawodowego szkolnictwa leśnego. „Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1949”, s. 324–328.

Saramowicz M., Tronina A., 1999. Księga pamiątkowa Żyrowiaków t. III. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów, s. 183-189.

Siekiera W., Blaski i nędze zawodu leśnika. „Echa Borów Nadbałtyckich” nr 3, 1946, s. 8.

Siekiera W., Blaski i nędze zawodu leśnika. „Echa Borów Nadbałtyckich” nr 4, 1946, s. 9-11.

Sprawy szkolnictwa leśnego. „Głos Lasu” nr 1, 1945, s. 32.

Szczerbicki E., 2013. Księga rodów leśnych. Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., Warszawa, s. 192-193.

Szkolnictwo leśne. „Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1948”, s. 216-219.

Świąder J., Leśnicy biją na alarm. „Głos Lasu” nr 2, 1945, s. 2–3.

Tkaczyk A., 60 lat zwierzynieckich szkół średnich. Zwierzyniec, 2006, s. 34-63.

Zdański J., Polityka oświatowa w Polsce w latach 1949–1973. W: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tom. II, Seria RES POLITICAE, Częstochowa, 2007, s. 225–243.

Zieliński L., Umysłowość leśników, a prasa fachowa. „Las Polski” nr 8, 1949, s. 15-16.

Żemis St., Odezwa Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych. „Głos Lasu” nr 1, 1945, s. 2-3.